Mam już konto Zaloguj się

Regulamin

ogólnopolskiego konkursu grantowego „Akademia Fundacji BOŚ” (dalej „regulamin”)

I. Organizator

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska (dalej „organizator” lub „Fundacja”) 
 1. Biuro organizacyjne konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska: 
  ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa 
  tel. 507 006 579 
  e-mail: akademia@fundacjabos.pl 
  www: akademia.fundacjabos.pl 
 1. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00. 
 1. Konkurs jest finansowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z darowizn przekazanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz Dom Maklerski BOŚ S.A. 

II. Cele główne konkursu

 1. Wsparcie uczniów i uczennic, studentów i studentek, którzy(-e) działają w zorganizowanych grupach (np. kołach naukowych lub kołach zainteresowań) w obszarach: ekologii, klimatologii lub sozologii.
 2. Zbudowanie zaangażowanej społeczności działającej w wyżej wymienionych obszarach.

III. Adresaci(-tki)

 1. Studenci i studentki działający w studenckich kołach naukowych związanych z ekologią, klimatologią lub sozologią, których działania rozpoczęły się przed 31 października 2022 r.
 2. Młodzież szkolna i ich opiekunowie(-ki) działający w zorganizowanych grupach (zespoły, kluby, koła zainteresowań itp.) w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych dla młodzieży, ośrodkach kultury, organizacjach pozarządowych związanych z ekologią, klimatologią lub sozologią, których działania rozpoczęły się przed 31 października 2022 r.
 3. Grupy określone w powyższych punktach dalej zwane są “zespołami”.

IV. Przedmiot konkursu

 1. W ramach Konkursu udzielone zostanie wsparcie w postaci darowizny pieniężnej (dalej „grant”) dla najwyżej ocenionych zespołów działających w obszarach określonych w pkt. II i III regulaminu.
 2. Od października 2023 r. do września 2024 r. trwa druga edycja konkursu.
 3. Zespoły zgłaszane są w następujących kategoriach:
  • A – studenckie koła naukowe (o których mowa w pkt. III ust. 1 regulaminu);
  • B – grupy młodzieżowe (o których mowa w pkt. III ust. 2 regulaminu).
 4. Wsparcie finansowe:
  • Grant w maksymalnej wysokości do 10 000 zł otrzyma do 5 zespołów z kategorii A;
  • Grant w maksymalnej wysokości do 5 000 zł otrzyma do 10 zespołów z kategorii B;
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej: akademia.fundacjabos.pl.
 6. Konkurs objęty jest patronatem honorowym Ministra Klimatu i Środowiska.

V. Terminarz

 1. Konkurs trwa w okresie: 10.2023 r. – 09.2024 r., przy czym: 
  1. rejestracja – do 16.11.2023 r.;  
  2. składanie wniosków – do 29.11.2023 r.; 
  3. ogłoszenie wyników zwycięskich zespołów – styczeń 2024 r.; 
  4. przekazanie grantów – marzec 2024 r.; 
 2. Szczegółowy terminarz znajduje się na stronie Konkursu w zakładce „terminarz”. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminarza w trakcie trwania konkursu. Zmiany będą komunikowane na stronie internetowej konkursu. 

VI. Rejestracja i składanie Wniosków

 1. Rejestracja zespołu oznacza akceptację regulaminu.
 2. Zespół powinien:
  1. rozpocząć działania w obszarach określonych w pkt. II i III regulaminu przed 31 października 2022 roku.
  2. składać się z minimum 3 osób aktywnie w nim działających,
  3. być pod opieką:
   1. opiekuna(-ki) naukowego(-j) studenckiego koła naukowego w przypadku zespołów kategorii A;
   2. nauczyciela(-ki) zatrudnionego(-j) w danej placówce w przypadku zespołów z kategorii B.
 3. Warunkiem uczestnictwa zespołu w konkursie jest:
  1. wybór reprezentanta(-ki) zespołu (dalej „lider(-ka)”);
  2. rejestracja na stronie internetowej konkursu w terminie określonym w regulaminie;
  3. przesłanie prawidłowo wypełnionego wniosku o grant w terminie określonym w regulaminie.
 4. Liderem(-ką) może być:
  1. w kategorii A dowolny członek(-kini) zarządu lub opiekun(-ka) koła naukowego;
  2. w kategorii B osoba zatrudniona w danej placówce lub instytucji będąca opiekunem(-ką) zespołu.
 5. Do zadań lidera(-ki) należy terminowe:
  1. zarejestrowanie zespołu;
  2. wypełnienie i przesłanie wniosku;
  3. dopilnowanie formalności związanych z zawarciem pisemnej umowy darowizny (dalej „umowa”);
  4. nadzorowanie wydatków z przyznanego grantu zgodnie z postanowieniami umowy;
  5. złożenie sprawozdania.
 6. Lider(-ka) podczas rejestracji zespołu, otrzymuje dostęp do panelu lidera(-ki) na stronie internetowej konkursu.
 7. W panelu lidera(-ki) można:
  1. zarządzać zgłoszeniem;
  2. złożyć wniosek i sprawozdanie.
 8. Zmiana lidera(-ki) musi być każdorazowo zatwierdzona przez organizatora.
 9. Z jednej placówki czy instytucji może zgłosić się dowolna liczba zespołów.
 10. Jeden zespół może zgłosić tylko jeden wniosek w danej edycji konkursu.
 11. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i pracownice organizatora oraz członkowie i członkinie ich rodzin.
 12. Wniosek o grant (dalej „wniosek”) powinien przedstawiać opis działalności Zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności, o której mowa w pkt. II i III regulaminu.
 13. Wniosek składa się z następujących części:
  1. opisu historii grupy/ koła naukowego;
  2. określenia celów grupy/ koła naukowego;
  3. opisu dotychczasowych działań grupy/ koła naukowego w obszarach, o których mowa w pkt. II i III regulaminu;
  4. opisu planowanych działań zespołu w obszarach, o których mowa w pkt. II i III regulaminu w roku szkolnym/ akademickim 2023/2024 ze szczególnym uwzględnieniem tej części działalności, która zostanie sfinansowana lub dofinansowana z uzyskanego grantu wraz z wstępnym kosztorysem;
  5. oświadczenie lidera(-ki), że informacje przedstawione we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym na formularzu znajdującym się w załączniku nr 1 do regulaminu.

VII. Ocena wniosków i wyniki

 1. Wnioski są oceniane przez komisję konkursową (dalej „komisja”) powołaną przez organizatora. W jej skład wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki Fundacji oraz eksperci i ekspertki z zakresu ochrony środowiska i edukacji.
 2. Wnioski są oceniane w dwóch etapach.
 3. W pierwszym etapie wnioski oceniane są przez grono sędziowskie według następujących kryteriów:
  1. zgodności celów grupy/ koła naukowego z tematyką konkursu;
  2. zgodności dotychczasowych działań grupy/ koła naukowego z tematyką konkursu;
  3. zgodności planowanych działań w roku akademickim/ szkolnym 2023/2024,
   które będą sfinansowane lub dofinansowane z grantu z tematyką konkursu.
  4. spójności dotychczasowych i planowanych działań.
 4. W drugim etapie wnioski omawiane są na posiedzeniu komisji. Na posiedzenie kierowane są najlepsze wnioski, maksymalnie 10 z kategorii A i 20 z kategorii B.
 5. Na posiedzeniu komisji będą wybrane maksymalnie 5 w kategorii A i 10 w kategorii B oraz będą określone wysokości przyznanych grantów.
 6. Decyzje komisji są ostateczne i nie można się od nich odwołać.
 7. Wyniki konkursu będą publikowane na stronie projektu w zakładce „granty”.

VIII. Granty

 1. Pula grantów wynosi maksymalnie 120 000 zł.  
 2. Nagrodzone zespoły otrzymają granty o maksymalnej wysokości: 
  1. 10 000 zł w kategorii A (maksymalnie 5);
  2. 5 000 zł w kategorii B (maksymalnie 10). 
 3. Dodatkowo 3 zwycięskie zespoły z poprzedniej edycji konkursu, których sprawozdania zostały najlepiej ocenione i złożą wniosek w bieżącej edycji konkursu, otrzymają  granty, przy czym:
  1. w kategorii A zostanie przyznany 1 grant w maksymalnej wysokości 10 000 zł,
  2. w kategorii B zostaną przyznane 2 granty w maksymalnej wysokości 5 000 zł.
 4. Organizator może zdecydować o innym rozdziale grantów, zmianie liczby nagrodzonych zespołów lub o zmianie puli grantów. 
 5. Granty zostaną przekazane na podstawie umowy darowizny. 
 6. Umowa zostanie podpisana z placówką lub instytucją (dalej „grantobiorca”), w której działa zespół, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników. 
 7. Grantobiorca jest zobowiązany do przekazania całości otrzymanych środków pieniężnych na działalność zespołu w obszarach, o których mowa w pkt. II i III regulaminu. 
 8. Grant musi być wydatkowany zgodnie z kosztorysem wykorzystania grantu, który będzie stanowić załącznik do umowy. 
 9. Grant zostanie przekazany na konto bankowe wskazane w umowie przez grantobiorcę w ciągu 14 dni od podpisania umowy. 
 10. Granty mogą być wydatkowane na bieżącą działalność zespołu w obszarach, o których mowa w pkt. II i III regulaminu, w szczególności na: 
  1. realizację autorskich projektów edukacyjnych, kulturowych, społecznych i medialnych, w tym organizację spotkań, konferencji, warsztatów, szkoleń itp.; 
  2. udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, targach itp.; 
  3. zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, materiałów, narzędzi, urządzeń, oprogramowania lub usług ściśle związanych z realizacją planowanych działań opisanych w wnioskach o grant 
  4. w kategorii A na realizację autorskich projektów naukowych i badawczych, w tym: 
   1. prowadzenie badań i upowszechnianie wyników badań naukowych; 
   2. działalność dydaktyczną oraz popularyzującą naukę; 
   3. realizację przedsięwzięć o charakterze wdrożeniowym lub prototypowym; 
   4. realizację publikacji lub przygotowania do realizacji publikacji naukowych bądź popularnonaukowych.
 11. Zespół, któremu przyznano grant, może publikować informacje o realizacji działań związanych z otrzymaniem grantu w materiałach promocyjnych, mediach społecznościowych, na stronach www. Informację tę należy opatrzyć logotypem Fundacji BOŚ. Wzór znakowania zostanie określony na stronie internetowej konkursu. 
 12. Wszystkie materiały, które będą zawierały logotyp Fundacji, przed publikacją muszą uzyskać akceptację organizatora. Materiały należy przesłać na adres: akademia@fundacjabos.pl 
 13. Granty nie mogą być wydatkowane na: 
  1. wynagrodzenie opiekuna(-ki), lidera(-ki) i członków(-iń) Zespołu; 
  2. opłaty administracyjne (np. media, czynsze), koszty księgowości, obsługi prawnej itp.; 
  3. koszty poniesione przed podpisaniem umowy i po jej zakończeniu, nawet jeśli byłyby związane z przedmiotem darowizny; 
  4. koszty nieuzasadnione działaniami zespołu; 
  5. koszty niezawarte w kosztorysie załączonym do umowy; 
  6. pokrycie długów, kar i innych obciążeń i roszczeń; 
  7. działalność polityczną i religijną. 

IX. Sprawozdanie

 1. Ze sposobu wydatkowania grantu zespół przesyła rozliczenie w sprawozdaniu. 
 2. Sprawozdanie z wykorzystania grantu należy złożyć w panelu lidera(-ki) zgodnie 
  z terminarzem konkursu. 
 3. Do złożenia sprawozdania zobligowany jest lider(-ka). 
 4. Sprawozdanie składa się z: 
  1. opisu przeprowadzonych działań i osiągniętych efektów; 
  2. dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzonych działań; 
  3. zestawienia poniesionych kosztów wraz ze skanami rachunków dokumentującymi wykorzystanie grantu. 
 5. Niewykorzystane środki z grantu w kwocie wyższej niż 1,50 zł brutto podlegają zwrotowi na konto Fundacji, nr: 46 1540 1157 2115 6612 8656 0001. Przelew należy zatytułować następująco: Akademia Fundacji BOŚ – zwrot
 6. Zespół zobowiązany jest do udostępnienia oryginałów rachunków, jeżeli organizator o to wystąpi. 
 7. Sprawozdania są oceniane i rozliczane przez komisję według następujących kryteriów: 
  1. poprawność formalna i merytoryczna sprawozdania, 
  2. zgodności podejmowanych działań z wnioskiem, 
  3. spójność i celowość podejmowanych działań, 
  4. osiągnięte efekty i wartość działań. 
  5. zgodność poniesionych kosztów z kosztorysem z umowy. 
 8. Zespoły, których sprawozdania zostaną najwyżej ocenione (maksymalnie 1 z kategorii A i maksymalnie 2 z kategorii B) przez komisję otrzymają granty w kolejnej edycji konkursu, jeśli zarejestrują się i złożą wniosek. 
 9. Wyniki będą publikowane na stronie konkursu w zakładce „granty”. 
 10. Decyzje komisji są ostateczne i nie można się od nich odwołać. 

X. Postanowienia ogólne

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  
 2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem zespołów w konkursie poza kosztami wyszczególnionymi w uzgodnionym kosztorysie będącym załącznikiem do umowy.  
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.  
 4. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich zespołów (w tym: nazwy zespołu, nazwy organizacji, w której zespół działa, imię i nazwisko lidera(-ki), miejscowość).  
 5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia zespołu z konkursu.   
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez lidera(-ki). 
 7. Zespoły, które naruszą regulamin konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, będzie stanowić przyczynę wykluczenia zespołu z konkursu.   
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu. 
 9. Dane osobowe uczestników i uczestniczek są przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, która określa rodzaj danych oraz zakres ich przetwarzania (Załącznik nr 2 do regulaminu). 

Załączniki

Zmiany w Regulaminie:

Dnia 3 stycznia 2024 roku dodano podpunkt 6 w punkcie 4 „Przedmiot konkursu”.


Partnerzy

Patron honorowy

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku: FB/fundacjabos