Mam już konto Zaloguj się

Regulamin

konkursu grantowego „Akademia Fundacji BOŚ”.

I. Organizator

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska (dalej „Organizator” lub „Fundacja”)
 2. Opiekę nad Konkursem (dalej „Konkurs”) sprawuje koordynator wyznaczony przez Organizatora.
 3. Biuro organizacyjne konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska:
  ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
  tel. 507 006 579
  e-mail: akademia@fundacjabos.pl
  www: akademia.fundacjabos.pl
 4. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00.
 5. Konkurs jest finansowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z darowizn przekazanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz Dom Maklerski BOŚ S.A.

II. Główny cel i idea konkursu

Ideą Konkursu jest wspieranie najefektywniej działających uczniów, nauczycieli i studentów w szeroko pojętym obszarze ekologii, klimatu i ochrony środowiska, biorąc pod uwagę przede wszystkim ich dotychczasowe osiągnięcia, a także projekt działań, które zamierzają zrealizować w okresie objętym wykorzystaniem darowizny przekazanej przez Fundację w aktualnej edycji Konkursu. Fundacja chce w ten sposób budować społeczność aktywnych osób i grup, z którymi będzie utrzymywać trwałe relacje i realizować wspólne działania w przyszłości. Ważnym elementem Konkursu będzie kontynuacja udzielanego wsparcia finansowego w kolejnych edycjach Konkursu, dla tych grup, które najlepiej zrealizują projekty dofinansowane z uzyskanych grantów.

Bezpośrednim celem Konkursu jest finansowe wsparcie bieżącej działalności naukowej, kulturalnej, edukacyjnej, społecznej i medialnej realizowanej przez młodzież szkolną i studentów w ramach zorganizowanych zespołów, np. kół zainteresowań, akademickich kół naukowych itp.

III. Adresaci

 1. Młodzież szkolna i ich opiekunowie działający w grupach, klubach, kołach zainteresowań itp., których istotna część działalności skupiona jest na działaniach związanych z ochroną środowiska lub zdobywaniem i popularyzacją wiedzy o ochronie środowiska (sozologia) i klimatu w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych dla młodzieży, a także w ośrodkach kultury, organizacjach pozarządowych, parafiach itp.
 2. Studenci skupieni w studenckich kołach naukowych działających na uczelniach publicznych i niepublicznych, których istotna część działalności dydaktycznej, naukowej, popularyzującej naukę, kulturalnej lub społecznej skupiona jest na tematyce związanej z ochroną środowiska, ekologią lub klimatem.
 3. Grupy określone w punktach 1 i 2 powyżej dalej zwane są „Zespołami”.
 4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

IV. Przedmiot konkursu

 1. Konkurs jest jednym z projektów ekologicznych prowadzonych przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.
 2. Od listopada 2022 r. do września 2023 r. trwa pierwsza, pilotażowa edycja Konkursu.
 3. Przedmiotem Konkursu jest wsparcie w postaci darowizny pieniężnej (dalej „Grant”) dla najlepiej i najefektywniej działających Zespołów w obszarach określonych w pkt. II i III Regulaminu (dalej „Regulamin”).
 4. Zespoły zgłaszane są w następujących kategoriach:
  1. A – studenckie koła naukowe (o których mowa w pkt. III ust. 2 Regulaminu),
  2. B – grupy młodzieżowe działające w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych dla młodzieży, ośrodkach kultury i organizacjach pozarządowych (o których mowa
   w pkt. III ust. 1 Regulaminu).
 5. Wsparcie finansowe:
  1. Grant w maksymalnej wysokości do 10 000 zł otrzyma do 5 Zespołów z kategorii A;
  2. Grant w maksymalnej wysokości do 5 000 zł otrzyma do 10 Zespołów z kategorii B;
 6. Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej: akademia.fundacjabos.pl.

V. Terminarz

 1. Konkurs trwa w okresie: 11.2022 r. – 09.2023 r., przy czym:
  1. Rejestracja – do 30.11.2022 r.
  2. Składanie Wniosków – do 15.12.2022 r.
  3. Wyniki i przekazanie Grantów – 12.2022 r. – 01.2023 r.
  4. Złożenie sprawozdań z wykorzystania Grantów – do 12.09.2023 r.
 2. Szczegółowy Terminarz znajduje się na stronie Konkursu w zakładce „Terminarz”.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Terminarza w trakcie trwania Konkursu. Zmiany będą komunikowane na stronie internetowej Konkursu.

VI. Rejestracja i składanie Wniosków

 1. Zespół powinien:
  1. składać się z minimum 3 osób aktywnie w nim działających,
  2. co najmniej od roku akademickiego lub szkolnego 2020/2021 do dnia rejestracji prowadzić aktywne działania w obszarach określonych w pkt. II i III Regulaminu,
  3. posiadać opiekuna – nauczyciela zatrudnionego w danej placówce lub instytucji
   w przypadku Zespołów z kategorii B i opiekuna naukowego w przypadku Zespołów kategorii A.
 2. Warunkiem uczestnictwa Zespołu w Konkursie jest:
  1. wybór reprezentanta Zespołu (dalej „Lider”);
  2. rejestracja na stronie internetowej konkursu w terminie określonym w Regulaminie;
  3. przesłanie prawidłowo wypełnionego Wniosku o Grant w terminie określonym w Regulaminie.
 3. Rejestracja Zespołu oznacza akceptację Regulaminu Konkursu.
 4. Liderem Zespołu może być:
  1. w kategorii A dowolny członek zarządu lub opiekun koła naukowego,
  2. w kategorii B osoba zatrudniona w danej placówce lub instytucji będąca opiekunem Zespołu np. nauczyciel.
 5. Do zadań Lidera Zespołu należy terminowe:
  1. zarejestrowanie Zespołu,
  2. wypełnienie i przesłanie Wniosku,
  3. dopilnowanie formalności związanych z zawarciem pisemnej umowy darowizny (dalej „Umowa”),
  4. nadzorowanie wydatków z przyznanego Grantu zgodnie z postanowieniami Umowy,
  5. złożenie sprawozdania.
 6. Każdy Lider, podczas rejestracji Zespołu, otrzymuje dostęp do Panelu Lidera na stronie internetowej Konkursu.
 7. W Panelu Lidera można:
  1. zarządzać zgłoszeniem,
  2. składać Wnioski i sprawozdania.
 8. Zmiana Lidera Zespołu musi być każdorazowo zatwierdzona przez Organizatora.
 9. Z jednej placówki czy instytucji może zgłosić się dowolna liczba Zespołów.
 10. Jeden Zespół może zgłosić tylko jeden Wniosek w danej edycji Konkursu.
 11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 12. Wniosek o Grant (dalej „Wniosek”) powinien przedstawiać opis działalności Zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności, o której mowa w pkt. II i III Regulaminu.
 13. Wniosek składa się z następujących części:
  1. Ogólny opis Zespołu i obszarów jego działalności.
  2. Opis dotychczasowej działalności Zespołu w obszarach, o których mowa w pkt. II i III Regulaminu wraz z opisem osiągnięć oraz zdobytych w tych obszarach nagród i wyróżnień. Do opisu należy dołączyć prezentację multimedialną, która zostanie opublikowana na stronie Konkursu.
  3. Opis działalności w obszarach, o których mowa w pkt. II i III Regulaminu planowanej w pozostałej części roku szkolnego/akademickiego 2022/2023 (12.2022 – 06.2023) ze szczególnym uwzględnieniem tej części działalności, która zostanie sfinansowana lub dofinansowana z uzyskanego Grantu;
  4. Informacje o dotychczasowych osiągnięciach i wyróżnieniach w obszarach,
   o których mowa w pkt. II i III Regulaminu;
  5. Informacje o dotychczasowych dofinansowaniach uzyskanych przez Zespół na rzecz działań w obszarach, o których mowa w pkt. II i III Regulaminu;
  6. Oświadczenie Lidera Zespołu, że informacje przedstawione we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym na formularzu znajdującym się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

VII. Ocena wniosków i wyniki

 1. Wnioski są oceniane przez Komisję konkursową (dalej „Komisja”) powołaną przez Organizatora. W jej skład wchodzą przedstawiciele Fundacji oraz eksperci z zakresu ochrony środowiska i edukacji.
 2. Wnioski są oceniane przez Komisję według następujących kryteriów:
  1. poprawność formalna i merytoryczna Wniosku
  2. zgodność zrealizowanych i planowanych działań z ideą i celami Konkursu,
  3. spójność i celowość zrealizowanych i planowanych działań,
  4. efekty i wartość dotychczasowych działań,
  5. możliwość realizacji planowanych działań,
 3. Ocena Wniosków odbywa się dwuetapowo:
  1. W pierwszym etapie poszczególni Członkowie Komisji zapoznają się ze wszystkimi Wnioskami spełniającymi wymagania formalne i wyłaniają te, które zostaną skierowane na posiedzenie Komisji.
  2. Na posiedzeniu Komisji omawiane są Wnioski wyłonione w pierwszym etapie oceny, a następnie wybierane są zwycięskie (maksymalnie 5 w kategorii A i maksymalnie 10 w kategorii B). Komisja określa również wysokość przyznanych Grantów.
 4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie można się od nich odwołać.
 5. Wyniki będą publikowane na stronie Projektu w zakładce „Granty”.

VIII. Granty

 1. Pula Grantów wynosi maksymalnie 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 2. Nagrodzone Zespoły otrzymają Granty o maksymalnej wysokości:
  1. 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w kategorii A,
  2. 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w kategorii B.
 3. W kategorii A Granty otrzyma maksymalnie 5 zwycięskich Zespołów, a w kategorii B maksymalnie 10.
 4. Organizator może zdecydować o innym rozdziale Grantów, zmianie liczby nagrodzonych Zespołów lub o zmianie puli Grantów.
 5. Granty zostaną przekazane na podstawie Umowy.
 6. Umowa zostanie podpisana z placówką lub instytucją (dalej „Grantobiorca”), w której działa Zespół, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.
 7. Grantobiorca jest zobowiązany do przekazania całości otrzymanych środków pieniężnych na działalność Zespołu w obszarach, o których mowa w pkt. II i III Regulaminu.
 8. Grant musi być wydatkowany zgodnie z kosztorysem wykorzystania Grantu, który będzie stanowić załącznik do Umowy.
 9. Grant zostanie przekazany na konto bankowe wskazane w Umowie przez Grantobiorcę w ciągu 14 dni od podpisania Umowy.
 10. Granty mogą być wydatkowane na bieżącą działalność Zespołu w obszarach, o których mowa w pkt. II i III Regulaminu, w szczególności na:
  1. realizację autorskich projektów edukacyjnych, kulturalnych, społecznych
   i medialnych, w tym organizację spotkań, konferencji, warsztatów, szkoleń itp.;
  2. w kategorii A na realizację autorskich projektów naukowych i badawczych, w tym:
   1. prowadzenie badań i upowszechnianie wyników badań naukowych
   2. działalność dydaktyczną oraz popularyzującą naukę;
   3. realizację przedsięwzięć o charakterze wdrożeniowym lub prototypowym;
   4. realizację publikacji lub przygotowania do realizacji publikacji naukowych lub popularnonaukowych;
  3. udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, targach itp.;
  4. zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, materiałów, narzędzi, urządzeń, oprogramowania lub usług ściśle związanych z realizacją planowanych działań opisanych we Wnioskach o Grant;
 11. Zespół, któremu zostanie przyznany Grant, ma prawo do podania tej informacji we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na stronach www oraz w social mediach związanych z realizacją sfinansowanych z Grantu działań wraz z zamieszczeniem logotypu Fundacji BOŚ. Wzór znakowania zostanie określony na stronie internetowej konkursu.
 12. Wszystkie materiały, które będą zawierały logotyp Fundacji, przed publikacją muszą uzyskać akceptację Organizatora. Materiały należy przesłać na adres: akademia@fundacjabos.pl
 13. Granty nie mogą być wydatkowane na:
  1. wynagrodzenie opiekuna, Lidera i członków Zespołu,
  2. opłaty administracyjne (np. media, czynsze), koszty księgowości, obsługi prawnej itp.
  3. koszty poniesione przed podpisaniem Umowy i po jej zakończeniu, nawet jeśli byłyby związane z przedmiotem darowizny,
  4. koszty nieuzasadnione działaniami Zespołu,
  5. koszty niezawarte w kosztorysie załączonym do Umowy,
  6. pokrycie długów, kar i innych obciążeń i roszczeń,
  7. działalność polityczną i religijną.
 14. Ze sposobu wydatkowania Grantu Zespół przesyła rozliczenie w Sprawozdaniu.
 15. Niewykorzystane środki z Grantu w kwocie wyższej niż 1,50 zł brutto podlegają zwrotowi na konto Fundacji, nr: 46 1540 1157 2115 6612 8656 0001. Przelew należy zatytułować następująco: Akademia Fundacji BOŚ– zwrot.

IX. Sprawozdanie

 1. Sprawozdanie z wykorzystania Grantu należy złożyć w Panelu Lidera zgodnie
  z Terminarzem Konkursu.
 2. Do złożenia sprawozdania zobligowany jest Lider Zespołu.
 3. Sprawozdanie składa się z:
  1. opisu przeprowadzonych działań i osiągniętych efektów wraz z prezentacją, która zostanie opublikowana na stronie Konkursu,
  2. dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzonych działań,
  3. zestawienia poniesionych kosztów wraz ze skanami rachunków dokumentującymi wykorzystanie Grantu.
 4. Zespół zobowiązany jest do udostępnienia oryginałów rachunków, jeżeli Organizator o to wystąpi.
 5. Sprawozdania są oceniane i rozliczane przez Komisję konkursową według następujących kryteriów:
  1. poprawność formalna i merytoryczna sprawozdania,
  2. zgodności podejmowanych działań z Wnioskiem,
  3. spójność i celowość podejmowanych działań,
  4. osiągnięte efekty i wartość działań,
  5. zgodność poniesionych kosztów z kosztorysem z Umowy.
 6. Zespoły, których sprawozdania zostaną najlepiej ocenione (maksymalnie 1 z kategorii A i maksymalnie 2 z kategorii B) przez Komisję konkursową otrzymają Granty w kolejnej edycji Konkursu, pod warunkiem zarejestrowania się i złożenia Wniosku.
 7. Wyniki będą publikowane na stronie Konkursu w zakładce „Granty”.
 8. Decyzje Komisji są ostateczne i nie można się od nich odwołać.

X. Postanowienia ogólne

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
 2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem Zespołów w Konkursie poza kosztami wyszczególnionymi w uzgodnionym kosztorysie będącym załącznikiem do Umowy. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych. 
 4. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich Zespołów (w tym: nazwy Zespołu, nazwy organizacji, w której Zespół działa, imię i nazwisko Lidera, miejscowość). 
 5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia Zespołu z Konkursu. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Lidera Zespołu.
 7. Zespoły, które naruszą Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczone z Konkursu. 
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. Zmiany będą komunikowane na stronie internetowej Konkursu.
 9. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, która określa rodzaj danych oraz zakres ich przetwarzania (Załącznik nr 2 do Regulaminu).

Załączniki


Partnerzy

Patron honorowy

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku: FB/fundacjabos